Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die u bij de boeking onderschrijft, regelen de juridische afspraken tussen u en de eigenaar van de camping Am Dreetzee, H.J.Döhring, hierna genoemd de verhuurder. Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door.

 1. Aanmelding/boeking

Met uw aanmelding verzoekt u de verhuurder om het afsluiten van een overeenkomst voor het ter beschikking stellen van een standplaats of een bungalow.

Uw aanmelding kan schriftelijk of per fax, in uitzonderlijke gevallen ook mondeling of telefonisch,  worden gedaan. De aanmelding geldt ook voor alle door u op gegeven deelnemers.  U staat zowel voor uzelf, als voor de door u opgegeven deelnemers, in met betrekking tot de geldende contractuele verplichtingen.

De overeenkomst treedt in werking na ontvangst van de schriftelijke bevestiging.  Een mondelinge of telefonische bevestiging is alleen bindend in uitzonderlijke gevallen en met wederzijdse instemming.

 1. Prijzen


De vermelde prijzen komen overeen met de geldende tarieven.
Dit onder voorbehoud van wijzigingen en afwijkingen van individuele diensten die na het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk zijn en die wij niet vooraf konden voorzien.  Dit voor zover de wijzigingen of afwijkingen niet significant zijn of significante invloed hebben op de volledige overeenkomst

 • Wijzigingen in de standplaats

Voor een wijziging in de reisduur brengen wij € 30,00 in rekening voor elke wijziging. Wijzigingen  zijn uiterlijk tot 4 weken voor aankomst, alleen  schriftelijk of per fax mogelijk. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij wijziging van de reisduur een andere standplaats aan te bieden.

 1. Annulering door de klant bij een gereserveerde accommodatie


De betaling van de volledige prijs aan de verhuurder vindt uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum plaats. Op zijn vroegst na bevestiging van de boeking en de ontvangst van de bijbehorende factuur van de verhuurder. Zonder volledige betaling van de factuur is er geen claim van de klant mogelijk en geen prestatieverplichting van de kant van de verhuurder.

De klant kan tot het begin van de vakantie door middel van een verklaring aan de Verhuurder de boeking annuleren. Als de klant annuleert of als hij het verblijf of standplaats niet accepteert, heeft de verhuurder recht op een compensatie voor administratie- en overige kosten.

Het staat de klant vrij om het bewijs te leveren dat in verband met de annulering geen of lagere kosten zijn ontstaan ​​dan die van de verhuurder in het pakket (zie hieronder) vermelde kosten. De verhuurder is niet verplicht om te zoeken naar een nieuwe klant voor het geplande verblijf.

Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:

4.1. Van de 40e tot de 20e dag voor aankomst 50% van de prijs, met een minimum

van € 50.

4.2. Van de 19e tot de 5e dag voor aankomst 80% van de prijs, met een minimum

van € 50.

4.3.Vanaf de 4e dag voor aankomst of no-show 100% van de prijs.

 

 1. Reservering van de standplaats

Na ontvangst van de schriftelijke aanmelding ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging.

De gereserveerde standplaats wordt tot 19.00 uur op de dag van aankomst gratis bewaard. Betaling dient te geschieden op de dag van vertrek.

De standplaats wordt op de dag van vertrek voor 11.00 uur opgeleverd. Bij een vertrek op een later tijdstip kan de verhuurder een nabetaling verlangen.

 

 

 1. Annulering van een standplaats

Een gratis annulering van een standplaats kan tot 10 dagen voor aankomst. In geval van een latere annulering rekenen wij een vergoeding van € 30,00.

De annulering moet schriftelijk plaatsvinden.

Indien niet geannuleerd is, wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

Onze contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de gemaakte kosten. Voor schade die is ontstaan via bemiddeling door derden zijn wij niet aansprakelijk.

 

 1. Klachten

Ondanks alle inspanningen kunnen klachten helaas niet altijd volledig worden vermeden. Deze moeten onmiddellijk schriftelijk bij de verhuurder worden ingediend.

Als het probleem niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid is opgelost, kunt u binnen een maand na het einde van de reis een claim bij de verhuurder indienen voor niet-contractuele levering van de diensten.

Na het verstrijken van deze periode kunnen claims alleen worden ingediend als u zich buiten uw schuld niet aan de deadline hebt kunnen houden. Uw claims vervallen na drie maanden. De vervaldatum begint met het vertrek van de camping.

 

 1. Vervangende deelnemer

Tot het begin van de reis kan elke geregistreerde klant zich door een derde partij laten vervangen als hij ons hiervan in kennis stelt.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om individuen niet op de camping toe te laten.

                                    

 1. Opzegging door de verhuurder
  In de volgende gevallen kan de verhuurder zich terugtrekken uit de overeenkomst vóór het begin van de vakantie of de overeenkomst beëindigen na aanvang van het verblijf:
  * Indien de klant in afwijking van het vierde lid van deze Algemene voorwaarden zijn betalingsverplichtingen aan de verhuurder niet nakomt, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zijn de voorschriften met betrekking tot annuleringskosten op grond van sectie 8 van toepassing.
  * Indien de klant of een van de personen die hem vergezellen zich ondanks de waarschuwingen van de verhuurder in strijd met de overeenkomst gedraagt, is de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd. In dit geval is het behouden van de volledige huurprijs door de verhuurder gerechtvaardigd. Extra kosten voor de terugreis zijn voor rekening van de klant.
  De camping verordening maakt deel uit van de algemene voorwaarden. Bij grove schending van de campingverordening heeft de verhuurder het recht om het contract te beëindigen.
 2. Huisdieren

Op de camping zijn alleen honden toegestaan, met uitzondering van

vechthonden. De hond moet overal op de camping aangelijnd zijn.

 

 1. Annulering door de verhuurder

Als de reis volledig of aanzienlijk wordt belemmerd, bedreigd of aangetast als gevolg van

overmacht (natuurrampen, oorlog, burgerlijke onrust), kan de verhuurder de overeenkomst

beeindigen.